Mitar Simikić – Recycling of life

 

Serija ovih fotografija u lokalnom obliku i mnoštvu njenih boja dokumentuje nekolicinu života na margini. Bavi se ljudima koji za život zarađuju sakupljajući otpad i prodajući ga na pijaci.. Već dvadeset godina porodica Salihović iz Bijeljine živi od sakupljanja i prodaje odbačenih stvari. Porodica broji sedmoro članova i niko nije ni gladan ni žedan, kako kažu. Oni se prema svom poslu ponašaju kao i svi drugi zaposleni ljudi. Svaki dan ustaju na vrijeme, spremaju se i obilaze istu rutu na kojoj su već godinama. Dok prolaze kroz razna mjesta, u svom starom mercedesu, sreću se sa mještanima. Oni ih već dugo poznaju i sami im ponekad pripomognu. Uglavnom im pomažu tako što im ostavljaju stvari koje im više ne služe. Ljudi vide da su Salihovići dobri i pošteni, da oni žive od svog rada i da nikoga ne oštećuju. Kada ih pitate, vjerujte da se manje žale nego drugi. Otac ove porodice, Ahmo, govori da iako žive u tuđoj kući ne žive bez nade da će jednog dana naći rješenje i za to pitanje. Ahmo i njegova treća žena Melvida za sada su jedno drugom vjerni pratioci. Posao dijele ravnopravno. Ahmo skuplja metale: bakar, željezo, aluminijum, plastiku, a Melvida predmete iz pokućstva i garderobu. Melvida odlazi na pijacu dva puta nedjeljno, utorkom i petkom, i tamo prodaje stvari. Sedmično od prodaje u prosjeku zarade oko 100 evra. Tim novcem pokrivaju sve troškove. Kada se sve sračuna, oni za mjesec dana zarade jednu prosječnu platu. Na njih sedmoro to je dovoljno za osnovne ili najosnovnije potrebe. Dodatni izvor je i mala pomoć od opštine koju primaju kao ugrožena porodica. Imaju olakšice za školovanje djece a primaju ponekad i pakete hrane. Salihovićima je zimski period najteži. Kada stegne zima ili padne snijeg onda nema odlazaka na pijacu. Tada se snalaze na drugačiji način. Dio otpada koji prikupe u vrijeme toplijih mjeseci čuvaju za zimu. Tokom zimskog perioda cijene metala rastu. Oni to dobro prate. Ako imaju dovoljno bakra, mogu da zarade dovoljno i da se skromno prezime. Sakupljanjem otpada i preprodajom uglavnom su se do sada bavili Romi. Salihovići su Bijeljinska nevidljiva porodica. Možda nam njihov slučaj, malo kao kroz odškrinuta vrata, pokazuje jedan problem u koji svijet klizi isuviše jakom inercijom. Dok taj veliki svijet stvara sve što se može zamisliti običnog čovjeka vidi sve manje i manje. U međuvremenu i
takvome valja živeti.

Recycling of life

Series of these photographs in the local shape and many of its colors shows a few lives on the margin. It is about people who earn for life collecting wastage and selling it in a market. For ten years family Salihovic from Bijeljina, Bosnia and Herzegovina lives collecting and selling wastage. Five members of this family aren’t hungry or thirsty as they say. They behave to their job like all other employed people. Every day they wake up at the same time, prepare and came across the same road, which is the same for years. As they go through different towns in an old Mercedes, the car, they meet local people. They have known them for a long time and they help them from time to time. They give them things they don’t use and more. People see the Salihovic family is good and honest, they live from their own work and they don’t damage anybody. When you ask them something, you should believe they less complain than other people. The father of this family, Ahmo says if they don’t have their own home they don’t live without hope they will found solution for their problem.
Ahmo and his third wife Melvida are honest companions to each other. They share their job. Ahmo collects metals: caper, iron, aluminium, plastic and Melvida things for home and clothe. Melvida goes to the market two times a week, on Tuesday and Friday and there sells things. They earn in average 100 euro a week selling things. It is for all their costs. When you count everything, they earn on average salary. It is enough for five members family, for their elementary needs. Additional source of help is money from municipality they have as poor family. They have financial help for education of their children and they sometimes get food packages. Winter is the most difficult for family Salihovic. During the winter market doesn’t work. But during the winter metal is more expensive. They check it carefully. If they have enough caper, the fee of it is higher during the winter, they can earn enough money then. Collecting of wastage and selling of it Gipsies did in the past. Salihovici are the invisible Bijeljina family. Maybe their example shows us through a little bit open door that the world goes with strong inertion. While that big world creates everything it cam imagine on ordinary human being can see less and less. In the meantime we must live in that world.

About author: www.mitarsimikic.com